2012 Michigan State Table Tennis Tournament
Under 3800 Doubles
Alan Zhang & Gang Chen
Alan Zhang & Gang Chen
bye Alan Zhang & Gang Chen
Jerry Sagady & Joy Astillero Allen Lin & Xiaotian Lu
Jeffery Shaw & Matthew Shaw
Jeffery Shaw & Matthew Shaw
Allen Lin & Xiaotian Lu Steve Veillette & Mike Veillette
Allen Lin & Xiaotian Lu
bye Allen Lin & Xiaotian Lu
Brian Fowler & Dave Fortney
Brian Fowler & Dave Fortney
bye
Steve Veillette & Mike Veillette
Steve Veillette & Mike Veillette
bye Steve Veillette & Mike Veillette
Gang Zou & Aman Singhal Steve Veillette & Mike Veillette
Gang Zou & Aman Singhal
bye
Mark Neal & Sachin Bidkar
Mark Neal & Sachin Bidkar
Robert Schichtel & Bill Lazear Mark Neal & Sachin Bidkar
Jim Keep & Raymond Sacco (3707)
Jim Keep & Raymond Sacco
bye